Próby zmęczeniowe łopaty kompozytowej

Po dokonaniu oblotu wirnika z łopatami kompozytowymi, który potwierdził możliwość realizacji dalszych badań w locie bez konieczności dokonywania zmian lub modyfikacji konstrukcji, podjęte zostały prace zmierzające do wstępnego wyznaczenia resursu łopat w warunkach obciążeń zewnętrznych odpowiadających stanowi lotu na parametrach przelotowych wiatrakowca. Celem tych prób jest potwierdzenie metodami nieniszczącymi integralności struktury kompozytowej łopaty w jej nasadowej, najbardziej obciążonej części, w okresie odpowiadającym 100 godzinom lotu. W tym celu, w dziale Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji Instytutu Lotnictwa, wykonano specjalne stanowisko do przeprowadzenia prób zmęczeniowych jednej z prototypowych łopat kompozytowych. Na stanowisku odwzorowano mocowanie łopaty w głowicy oraz poddano ją obciążeniom zmiennym, realizowanym przez siłowniki, które symulowały obciążenie rozciągające od siły odśrodkowej oraz cykliczne zginanie ze skręcaniem odpowiadające wartościom maksymalnym na poszczególnych azymutach położenia łopaty w trakcie obrotu. Przed próbami, za pomocą kamery termowizyjnej, sporządzono obraz stanu kompozytu w strefie badanej. Następnie stan ten był weryfikowany po kolejnych okresach realizacji obciążeń i porównywany z wyjściowym. Do końca września 2015r. zrealizowano pełny cykl prób odwzorowujący zakładaną ilość godzin bez wykrywalnych zmian w strukturze kompozytowej łopaty. Tym samym potwierdzono możliwość bezpiecznej realizacji pełnego programu badań w locie.
pr. zmęczeniowe