ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ PODZESPOŁÓW NAPĘDU STANOWISKA BADAWCZEGO WIRNIKÓW WIATRAKOWCOWYCH

W związku z realizacją projektu pt. „Nowoczesny wirnik autorotacyjny” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na realizację usługi polegającej na:
1. Identyfikacji w siedzibie Zamawiającego, podzespołu samochodowego typu sztywny most napędowy od pojazdu marki Star.
2. Ocenie bieżącego stanu technicznego mostu celem identyfikacji zakresu niezbędnych napraw.
3. Dokonaniu napraw lub wymianie uszkodzonych podzespołów.

Wymagania i uwagi dodatkowe:
– dopuszcza się ofertę na dostawę sprawnego, kompletnego tylnego mostu napędowego po dokonaniu identyfikacji (pkt.1) oraz ocenie stanu technicznego (pkt.2) jeżeli oszacowana cena zakupu będzie korzystniejsza od kosztów napraw
– kryterium wyboru oferty 100% cena

Termin nadsyłania ofert : 10.04.2015 r. do godz. 15.00
Termin realizacji usługi : do 24.04.2015

Osoba kontaktowa: Łukasz Czajkowski
022 846-00-11 wew. 642
lukasz.czajkowski@ilot.edu.pl
ZAPYTANIE_OFERTOWE_NA_DOSTAWE_PODZESPOLOW_NAPEDU_STANOWISKA_BADAWCZEGO_WIRNIKOW_WIATRAKOWCOWYCH