ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WIRNIKÓW KOMPOZYTOWYCH

W związku z realizacją projektu pt. „Nowoczesny wirnik autorotacyjny” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się z prośbą o nadsyłanie ofert na dostarczenie na potrzeby bieżących prac badawczych następujących podzespołów:

A. Łopaty kompozytowe.

Zestaw 1.Dwa komplety łopat wiatrakowcowych wykonanych w technologii kompozytów polimerowych o zbrojeniu z włókien szklanych wg następujących wariantów:

wariant 1. Łopaty dostosowane do wirników o dużych średnicach zewnętrznych tj. 8,0-9,0 m oraz elementy dodatkowe jak hubbar, sockety i in. do mocowania tych łopat na głowicy wraz z wybranymi podzespołami głowicy które ułatwią dostosowanie łopat do zabudowy na stanowisku badawczym.

wariant 2. Łopaty dostosowane do wirników wiatrakowców ultralekkich o średnicach zewnętrznych 6,8-7,8 m bez dodatkowych elementów mocujących.

Zestaw 2. Dwa komplety łopat wiatrakowcowych wykonanych w technologii kompozytów polimerowych o zbrojeniu z włókien węglowych wg następujących wariantów:

wariant 1. Łopaty dostosowane do wirników o dużych średnicach zewnętrznych tj. 8,0-9,0 m oraz elementy dodatkowe jak hubbar, sockety i in. do mocowania tych łopat na głowicy wraz z wybranymi podzespołami głowicy które ułatwią dostosowanie łopat do zabudowy na stanowisku badawczym.

wariant 2. Łopaty dostosowane do wirników wiatrakowców ultralekkich o średnicach zewnętrznych   6,8-7,8 m bez dodatkowych elementów mocujących.

B. Nakładki stalowe dostosowujące łopaty wg punktu A (- warianty 1 dla obu zestawów), do istniejącego stanowiska badawczego w Instytucie Lotnictwa, wg następującej specyfikacji:

  • geometria elementu mocującego na istniejącym stanowisku badawczym podana jest w załączonym pliku PDF,
  • wykonaniu podlegają zmodyfikowane elementy w ilości 4 szt, w których otwory powinny być dostosowane do rozstawu i średnicy śrub mocujących w łopatach wymienionych jako warianty 1,
  • nie podlegają modyfikacji otwory montażowe fi 19H7,
  • długość całkowita wykonywanych nakładek powinna uwzględnić luz montażowy między końcem łopaty a nasadą tj. wymiar 50 +/- 0,02 między otworami nasady głowicy a pierwszym otworem mocowania łopaty należy traktować jako minimalny,
  • nakładki konstrukcyjne wg pkt. B mogą być zamiennie wykonane ze stali gat.45

Wymagania i uwagi dodatkowe:

  1. w ofercie należy podać na jakich konstrukcjach eksploatowane są łopaty oraz jakie są ograniczenia techniczne wirników np. odnośnie obrotów maksymalnych,
  2. dopuszcza sie częściową realizację zamówienia wg kompletacji pkt. A, zestaw 1 wraz z pkt. B oraz niezależnie pkt. A, zestaw 2 wraz z pkt. B
  3. szczegóły mocowań oraz ilość elementów uzupełniających wymienionych dla wariantów 1, należy uzgodnić z osobą kontaktową. Preferowany jest kontakt mailowy.
Termin nadsyłania ofert : 17.11.2014
Termin realizacji usługi: do 27.02.2015

Osoby kontaktowe:
W sprawach formalnych, finansowych, terminowych oraz merytorycznych w zakresie pkt. A
Tomasz Szczepanik
022 188-39-09
szczepanik@ilot.edu.pl

W sprawach merytorycznych w zakresie pkt. B
Mirosław Delega
022 188-37-56

delega@ilot.edu.pl
scan -wirnik 1scan- wirnik 2
Pobierz załącznik WW.41.00.004.00_NAKLADKA_NA_LOPATE