ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRACE PROGRAMISTYCZNE

W związku z realizacją projektu pt. „Nowoczesny wirnik autorotacyjny” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na realizację prac programistyczno obliczeniowych na potrzeby projektu. Celem prac jest stworzenie narzędzia obliczeniowego do analiz osiągowych wirników pracujących w autorotacji oraz przedstawienie tych wyników w formie graficznej przystępnej dla użytkownika tego oprogramowania, które ma być udostępnione na stronie internetowej projektu.

Założenia i uwagi dodatkowe:

1)    Preferowana jest realizacja zamówienia w programie Fortran.

2)    Dane wsadowe do programu powinny uwzględniać: masę wiatrakowca, parametry geometryczne wirnika (cięciwę nasadową i końcową łopaty, długość łopaty, średnicę wirnika, skręcenie geometryczne i/lub aerodynamiczne), charakterystyki aerodynamiczne profilu (charakterystyki profili NACA 8H12, NACA 23012, NACA 0012 mogą być wprowadzone do programu na stałe jako parametry wyboru), prędkość postępową wiatrakowca, kąt skoku ogólnego łopat i kąt natarcia.

3)    Jako wyniki powinny być wykresy: biegunowych wirnika, obrotów autorotacyjnych w funkcji prędkości lotu, kąta stożka łopat w funkcji prędkości.

4)    Model masowo-sztywnościowy łopaty aluminiowej zostanie dostarczony przez zamawiającego.

5)    Nie stawia się wymagań odnośnie szaty graficznej przy wprowadzaniu danych i prezentacji wyników ale każdorazowo muszą one zostać zaakceptowane przez zleceniodawcę.

6)    Nie stawia się wymagań odnośnie sposobu wprowadzania danych wejściowych do programu ale powinien on być jednoznacznie zrozumiały dla użytkownika lub powinna być dostępna instrukcja definiująca poszczególne parametry i ich jednostki.

7)    System obsługi i korzystania z programu powinien uniemożliwiać ingerencję użytkownika jego strukturę wewnętrzną.

8)    W sprawie ustaleń dodatkowych i konsultacji bieżących związanych z pracą nad programem należy zwracać się do osoby kontaktowej.

9)    Wymagane są oferty wyłącznie na całość pracy a kryterium wyboru jest cena usługi programistycznej.

Termin nadsyłania ofert : 05.06.2015 r. do godz. 15.00

Termin realizacji usługi : do 30.06.2015 r.

Osoba kontaktowa: Tomasz Szczepanik

022 846-00-11 wew. 711

szczepanik@ilot.edu.pl